Privacystatement

De Stichting Beveiliging Gorcumse Bedrijventerreinen Security 5 (hierna Stichting) neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de Stichting uw persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden de Stichting deze verwerkt, hoe de Stichting met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De Stichting is gevestigd te Gorinchem, Postbus 2047, 4200 BA en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 41121522. De Stichting treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Vereniging is bereikbaar via haar website www.security5.nl en het e-mailadres secretariaat@security5.nl.

De Stichting is een stichting voor de beveiliging van bedrijfsterreinen. De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar missie om de ontwikkelingen op het gebied van beveiliging te ondersteunen en te bevorderen en om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen.

1. Persoonsgegevens en doeleinden

De Stichting gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar (collectieve) diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. De Stichting ontvangt uw persoonsgegevens doordat u deze aan de Stichting verstrekt bij uw registratie als deelnemer. Security 5 verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1 en 2, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Security 5 verwerkt de NAW gegevens op basis van art. 6, sub 1b, van de AVG.

De Stichting registreert deze gegevens in de ledenlijst.

Voorts zal de Stichting persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de Stichting. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de Stichting verstrekt bijvoorbeeld door email verkeer.

De Stichting zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om de (collectieve) diensten van de Stichting aan u te kunnen bieden, waaronder het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met leden.
  • Om de contributie bij u te innen;
  • Om informatie omtrent de eigen (collectieve) diensten van de Stichting toe te sturen waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
  • Om uw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
  • Voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.